Referát na Čj - Literatura Eduard Štorch

8. listopadu 2011 v 19:27 |  Referáty
EDARD ŠTORCH
Eduard Štorch (10. dubna 1878, Ostroměř - 25. června 1956, Praha) byl český pedagog, spisovatel a archeolog. Proslul svými povídkami a romány situovanými nejčastěji do období doby kamenné a doby bronzové.
Život
Narodil se 10. dubna roku 1878 v Ostroměři u Hořic. V Hradci Králové absolvoval reálné gymnázium a učitelský ústav. Své učitelské povolání vykonával na řadě škol ve východních a severních Čechách (Mostecko). Podniká pedagogický výzkum a výsledek uveřejňuje v časopise Nová doba. Od roku 1903 až do odchodu do penze v roce 1938 pobývá v Praze, kde dlouho nedostává z politických důvodů definitivu (byl sociální demokrat). Po první světové válce byl v letech 1919-1921 školním inspektorem v Bratislavě a poté se opět vrátil do Prahy.
Zemřel 25. června roku 1956 v Praze. Jeho hrob se nachází v okres Mělník.
Dílo
Odborná literatura
Reforma školního dějepisu (1905)
Člověk diluviální (1907) - text s příběhy o životě pravěkých lovců určený pro mládež, později rozšířen a vydán jako Lovci mamutů (dle nálezů ze Šárky, Jenerálky a Kobylis)
Vznik vlastnictví (1907)
Počátky života pozemského (1908)
Nový dějepis (1909) - filozofické východisko nového dějepisu a v druhé části beletristický Příchod Slovanů do Čech
První lidé v Čechách (1909)
Původ náboženství (1909)
stať v časopise Pravěk (1910) - sedm požadavků rezoluce pro pedagogy Čech a Moravy při příležitosti sjezdu Moravského archeologického svazu, žádá vývojový postup výuky dějepisu od divošského a barbarského k civilizovanému stavu lidstva, návrh osnov od obecné školy do učitelských ústavů
Praha v době kamenné (1910) - odborná publikace, později rozšířena a vydána jako román U Veliké řeky
Vývoj tvorstva a vznik člověka (1912)
Život v pravěku (1912) - podtitul V říši draků, ještěrů, prvolidí, vydána v Nymburce
Praha v pravěku (1916) - přehled pravěkých dějin v populární formě se soupisem nálezů, poukazuje na význam a funkci archeologických nálezů
Praha v době prehistorické (1921) - přepracovaná Praha v pravěku, míněna jako didaktická pomůcka učitele
Školní dějepis v theorii a praxi (1946) - teoretická kniha, vydána ve Valašském Meziříčí
Beletrie
Čarodějův učedník (1910) - příběh z doby bronzové, později vydáváno v souboru V Šeru dávných věků
Bohatýr Vratislav (1917) - junácké příběhy z dávných dob
Lovci mamutů (1918, současná podoba 1937) - nejslavnější autorův román vyprávějící o životě pravěkých lovců z období mladšího paleolitu, doplněny autorovy objevy v Libni z okolí dnešní Bulovky
Libuše a Přemysl (1919) - vypravování o tom jak se sedlák stal českým knížetem
V šeru dávných věků (1920) - čtyři povídky z doby bronzové,
Osada Havranů (1930) - vyprávění o životě a příhodách členů osady Havraního rodu, jež se odehrávají v mladší době kamenné na Kunratickém potoku u Prahy
V lovecké tlupě (1931)
Bronzový poklad (1932) - příběh z doby bronzové byl inspirován nálezem 26 bronzových jehlic nalezených v lese u Nečína na Dobříšsku
U Veliké řeky (1932) - příběh z doby kamenné, odehrává se v povodí řeky Vltavy v pražské kotlině zhruba před pěti tisíci lety
Zlomený meč (1932) - historický román z doby železné období počátku našeho letopočtu líčící boj markomanských kmenů na českém území vedených králem Marobudem s římským impériem
Junáckou stezkou (1934) - příběhy z doby železné, předválečné vydání Hrdiny Nika
Volání rodu (1934) - dobrodružné vyprávění z doby bronzové popisující příchod praotce Čecha do Čech
Lovci mamutů ještě po pěti letech (1939) - krátké pokračování autorova nejslavnějšího románu Lovci mamutů
O Děvín a Velehrad (1939) - román z doby železné z období Velké Moravy
Zastavený příval (1940) - historický román z doby železné zachycuje období z úsvitu českých dějin, kdy dle kronikářských zápisů do Čech vtrhlo roku 805 početné franské vojsko
Meč proti meči (1947) - příběhy z dob zakládání českého státu a pádu polabských Slovanů, napsán již v roce 1940, ale vydání nebylo povoleno a rukopis byl zabaven německými úřady (obsahuje jinotajné narážky a nejednoznačné epizody);[2] první tisk z roku 1946 vyšel až 13. února 1947.
Statečné mládí (1946) - příběhy mladých lidí z pravěku, kompilace Osady Havranů a Volání rodu
Eduard Štorch ve svých dílech "Pro vystižení povahy, zvyků a stylu života… odvozoval je od vědomostí o soudobých divošských kulturách domorodých kmenů v Africe čí amerických Indiánů, které aplikoval na (popisovanou) kulturu.
 

Kam dál

Reklama